Doarpshûs de Golle

Wurdum

De Golle Freonen

De Golle Freonen is een commissie die zich bezighoudt met het organiseren van diverse activiteiten in en rondom Doarpshûs De Golle. Hierbij kunt u denken aan de Playbackshow, Tryater, Beweeg- en Doefestival, de Gollefair en de avond 4-daagse. De grote lijnen worden door de Golle Freonen uitgezet en een subcommissie zorgt voor de verdere uitvoering. Dit alles in samenwerking met het bestuur van de Stichting. De opbrengsten worden gebruikt voor het ontwikkelen en opzetten van nieuwe activiteiten en programma’s. Als u ideeën heeft voor een activiteit dan horen wij dat graag van u.

Daarnaast helpen de Golle Freonen door middel van financiële steun, bij het aanschaffen van materiaal en artikelen welke nodig zijn om het dorpshuis beter te laten functioneren. Te denken valt aan het opknappen van de (vergader)zalen, aanschaf van een beamer en de bouw van de website.

Word donateur:

Wij zouden het erg fijn vinden als u donateur zou willen worden van de Golle Freonen. Bewoners van Wirdum en Swichum kunnen donateur worden, door eenmaal per jaar, minimaal € 5,00 over te maken op bankrekening NL16 RABO 0159 1045 99 t.n.v. Fonds Golle Freonen te Wirdum. Donateurs krijgen bij enkele activiteiten korting op de toegangsprijs. Hoe meer donateurs, hoe meer activiteiten!

© 2014 - 2024 De Golle